Foto's


Stamboom:  

Treffers 1 tm 50 van 319     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia Voorstelling

    1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

 
 
2

 
 
3
Adam Delbart
Adam Delbart
 
 
4
Alfred van Betuw
Alfred van Betuw
 
 
5
Alphons Vroomen
Alphons Vroomen
 
 
6
Amanda Vroomen
Amanda Vroomen
 
 
7
Amandine Mellaerts
Amandine Mellaerts
 
 
8
Anjes Weijers
Anjes Weijers
 
 
9
Anke Erkens
Anke Erkens
 
 
10
Anne Hendriks
Anne Hendriks
 
 
11
Antoinette Vroomen
Antoinette Vroomen
 
 
12
Antoon Vroomen
Antoon Vroomen
 
 
13
Arnold Bosch
Arnold Bosch
 
 
14
Ashlyn Davis
Ashlyn Davis
 
 
15
Bertha van de Wal
Bertha van de Wal
 
 
16
Betsy van Betuw
Betsy van Betuw
 
 
17
Boone 01
Boone 01
[Transcriptie: H. Luijten, 15 april 2006]

Informatie genoemen over 't krackeel op meijdach 1663 geschiet in de
boone tot Grijsegrubben ende dat tot instantie van de momboir des heeren
den 2 maij 1663 overmits Dirck Tribels Lenaert Caris Hendr. Schepers
schepenen der heerlicheijt Nuth

Jan Loenis gevraecht ende geexamineert over het voors. krackeel heeft
verclaert anders van den selven nijet te weeten dan dat die jongen van
Hulsberch bij hem sijn gecoemen hem aenclaegende dat die van Schimmert
naementl. Nelis Slangen ende Ercken Katackers op hun wilden krackeel
maecken ende dat den voors. deponent sulcx den werdt in de boone
aencondigende is den voors. weert naer de weijde gegaen, voorders nijet weet
ende wat er voorders is gebeurt, dan daer naer huijs gegaen sijnde ende
een weenich int huijs geweest sijnde heeft hij hooren roepen Seger daer
over den voors. deponent met sijnen oem Seger den huijse vuijtgaende
hebben op de straet vinden staen Henrick Frissen, die welcke tot hun was
seggende, daer is Nelis ende Ercken die hebben op ons liggen int[ ],
Nelis heeft Claes Hermans 't voer op lijff gehouden seggende du bis den
genen die 't mich gedaen heeft, over sulcx wij hun hebben aengepackt ende
hebben die waer de Boone geseijt, gaat met en hoort wat sij seggen 
 
18
Boone 02
Boone 02
ende met den voors. Frissen tot in de Boone gegaen sijnde heeft Cleas
Hermans
van hem deponent versocht dat hij aldaer soude blijven tot
bijecompst van den boede ende helpen den voors. Ercken Katackens bewaecken

Midden tekst:

Claes Hermans oudt in de dartich jaeren verclaert dat hij met Henrick
Frissen
ende Jan Wolffs is naer huijs gegaen naer dat sij hadden sitten
drincken in de Boone ende coomende tot op het kerckelandt van
Wijnansrae
hebben aldaer vinden staen Nelis Slangen ende Ercken Katackers,
welcken Nelis Slangen hem deponent is toegevallen met een roe gewapent
seggende du bist der geenen den welcken ick soeck daer over dat hij tot hem
den voors. Slangen was seggende maar Nelis wat [] u wat heb ich dich
mijn leven gedaen dat du mich mit den roede compst oploopen over sulcx
hem deponent te hulp coomende die voors. Frissen ende Wolffs sijn die
selve den voors Slangen onder t [roede] gevallen ende hem het selve
affgenoemen hebbende hebben hem Slangen daer mede over sijnen ruggen
geslaegen ende hem met sijnen cameraedt naer de Boone nemende is die voors.
Slangen vluchtich geworden omtrent de Boone coomende, habita lectura
persistit et signavit
Claes Hermans

Onderste Tekst:

Jan Wolffs oudt in de dartich jaeren seght ende verclaert in de Boone
te hebben sitten drincken ende dat hij met Henrick Frissen ende Claes
Hermans
is naer huijs gegaen 
 
19
Boone 03
Boone 03
[Transcriptie ontvangen van Jan Hermens, 4 september 2006]

Bovenste Tekst:

ende gecoomen sijnde tot op het kerkenlandt van Wijnantsrae, hebben aldaer vinden staen Nelis Slangen ende Ercken Katachers, den welcken Slangen den voorsz: Hermans is op t'lijff gevallen hem opt hert settende t'roer het welck hij was hebbende, seggende, du bis der genich die t'mijch gedaen heeft, daer op die voorsz: Hermans seijde, maer Nelis wat geijt dich over, ick en weijdt nijet dat ich mijn leven dich get gedaen hebbe, waer over den voorsz: deponent (Jan Wolffs) ende Henrick Frissen aencoomende, is die voorsz. Slangen die selve oock met den roer toegevallen ende het selve hun op t'lijff houdende ende naer hun slaende, heeft het selve op de aerde geslagen, over sulcx dat die voorsz. deponent ende Frissen hem onder t'roer vallende hebben hem Slangen het selve affgenoemen ende met de stucken hem Slangen op sijnen rugge geslagen, ende hem met sijnen camiraet wederom te rugge genoemen tot aende Boone alwaer dat den voorsz. Slangen is gaen loopen / habita lectura persistit et signanit
Jan Wolffs


Onderste Tekst:

Henrick Frissen oudt ontrent de viertich jaeren verclaert dat hij inde Boone heeft sitten drincken, ende naer huijs gaende met Claes Hermans ende Jan Wolffs hebben vinden staen op t'kerckelandt van Wijnansraedt Nelis Slangen ende Ercken Katachers, die welcke Slangen, is met een roer op t'lijff gevallen den persoon van Claes Hermans hem hetselve op hert settende, seggende, doe bis die ich soecke, 
 
20
Boone 04
Boone 04
[Transcriptie ontvangen van Jan Hermens, 4 september 2006]

Bovenste tekst:

daer op den voorsz. Hermans seijde, maer Nelis wat overgeijt dich, wat heb ich dich gedaen, ich en weijt neijt dat ick ijet met tich te doen hebbe, ende over sulcx hij deponent ende Jan Wolffs bijcoomende hebben den voorsz. Slangen omloopen, ende hem onder t'roer gevallen sijnde, hebben hem t'roer affgenoemen t'selve op de aerde ende op den rugge van den voorsz. Slangen in stucken geslagen, daer naer dat sij den selven Slangen ende Ercken Katachers wederom terugge hebben gebracht naer de Boone, alwaer coomende is den voorsz. Slangen gaen loopen, his prelictis persistit te signanit
Dit is de + merck van Henrick Frissen


Onderste tekst:

Jan Nuchelmans oudt inde twintich jaeren verclaert dat hij inde Boone is geweest ende onder anderen gesien ende gehoort Ercken Katachers willende moveren eenich krackeel met eenighe jongen van Hulsbergh, waer over hij deponent hem straffende, seijde die voorsz: Katachers, ick en salt neijt doen, ende die van Hulsbergh seijden, wij willen liever een vaen te beste geven,[een rondje geven, "vaen" was een biermaat] daer over Nelis Slangen coomende, seijde waerom en soude gij 't nijet doen, ende der werdt inde Boone hem Slangen met een handt te rugge kerende, heeft die voorsz. Slangen geseijt tot den voorsz: weerdt, waerom stoet ghij mich, daer op dat die weerdt antwoorde dat soude ich noch eens doen, als ghij woudt krackeel soecken ende mich mijn gelaech schandich maecken, ende over sulcx  
 
21
Boone 05
Boone 05
[Transcriptie ontvangen van Jan Hermens, 4 september 2006]

Boven tekst:

die voorsz: Slangen ende weerdt over mallekanderen vallende, ende hij deponent den voorsz. Katachers aenhoudende, heeft hij deponent gesien dat Nelis Slangen een bloot mes in sijn handt heeft gehad, ende gehoort dat geroepen wierdt van de luijdens daer ontrent sijnde, hij steeckt, ende heeft hij deponent daer naer omgesien ende gesien dat Henrick Vroomen in sijnen rock een steeck was hebbende, over sulcx naer den mesthoff vande Boone toevende, is hij deponent inde weijde blijven staen,

Midden tekst:

Jan Hermans oudt inde twintich jaeren verclaert te persisteren bij de verclaeringhe van Jan Nuchelmans hem ierst voorgelesen sijnde behoudelijck dat Nelis Slangen den wert aen t'hooft heeft geslagen, daer naer den wiert Nelis Slangen met den haer vattende, heeft den selven ter aerde geslagen, ende die voorsz. Slangen opcoomende van de aerde, heeft hij deponent gesien dat die voorsz. Slangen een mes waer in sijn handt hebbende, daer mede dat hij naer den voorsz. wiert was steeckende, ende gesien dat die voorsz. wiert was door sijnen rock gesteecken

Onderkant tekst:

Corstgen Kaelmans oudt inde dartich jaeren verclaert als spelman voorde jongens tot Grijsengrubben gespelt te hebben ende gheene reflectie op t'krackeel genoemen te hebben dan alleenelijck gesien te hebben dat Nelis Slangen een bloet mes opden wiert in de Boone heeft vuijtgehadt, ende oock gesien heeft dat den voors wiert door sijnen rock oft wambuis waere gesteecken, nijet weetende oft die voors. Slangen sulcx soude gedaen hebben, nijet tegenstaende dat hij deponent geen ander mes en heeft gesien als vanden voors. Slangen,
Corsten Caelmans
 
 
22
Boone 06
Boone 06
[Transcriptie ontvangen van Jan Hermens, 4 september 2006]

Henrick Heijnen oudt ontrent de twintich jaeren verclaert dat hij gesien heeft dat Nelis Slangender wiert inde Boone krackeel hebben gehadt, ende oock gesien dat Nelis Slangen een mes inde scheijde sijnde in sijn handt heeft gehadt, het welck hij deponent oock heeft willen afnemen, maer dat hij sulcx nijet en heeft cunnen doen, mits hij Slangen het selve nijet en heeft laeten volgen, ende beneffens oock noch gesien dat die voors. Nelis Slangen ende der wiert inde Boone op den mesthoff aldaer tegens mallekanderen waeren staende ende hun met den haere waeren hebbende

[nog niet getranscribeerde zin....]


Ercken Katachers oudt ontrent de twintich jaeren
alhier gearresteert, verclaert dat hij naer dat
het voors. krackeel inde Boone was overcoomen,
daer van nijet specialijcx en weet te seggen, is
met Nelis Slangen terStraten opgegangen, ende
coomende t'samen op t'velt achter ter Straten naer
sijnen besten dunken, ende dat Nelis Slangen daer
tegemoet heeft gehadt Claes Hermans, den welcken
hem Hermans toevallende, seijde, bis du der
genighe den ick soecke, vinde ich dich nu hier,
ende verre siende dat Nelis Slangen was het roer
houdende naer t'lijff van Claes Hermans, over
sulcx dat die voors. Hermans ende sijn bijhebbende
cameraten hem Slangen het roer waeren affnemende,
ende dat sij hem Slangen daer mede hebben
geslagen, ende dat daer over hem deponent is
coomen toegeloopen Claes Hermans hem vattende bij
den hals, heeft hem een wonde op sijn hooft
geslaghen, ende hem deponent met Nelis Slangen
brengende wederom terugge naer de Boone heeft Jan
Nuchelmans
hem deponent  
 
23
Boone 07
Boone 07
[Transcriptie ontvangen van Jan Hermens, 4 september 2006]

met een voest in sijn aengesicht geslagen dat er hem daer van was naes en mond bloijende,
[deze zin is nog niet ontcijferd...]

Paulus Goessens oudt omtrent inde twintich
jaeren, verclaert ende deponeert inde Boone geweest
te sijn alwaer hij heeft sitten drincken inde weijde
ende siende dat t'krackeel was opstaende tuschen
eenighe jongens aldaer sijnde, is geloopen om tuschen
beijde te gaen, ende coomende ter plaetsen alwaer
het voorsz. krackeel was, heeft hij voorsz. deponent geseijt tot den wiert inde Boone, Hendrick gaet
tuschen beijde, ende en slaet nijet, waer toe is
het krackeel nut, ende over sulcx tot hem deponent
coomende Lemmen ende Lenaert
Lijmpens
, hebben hem deponent met vuisten
geslagen, ende Jan Nuchelmans oock coomende
heeft geseijt tot den voorsz. deponent sae wat
wils du doen, hem deponent met eenen boomen tack
op sijn hooft instigerende eene wonde, daer op die
voorsz. deponent seggende tot die gheene die daer
omtrent waeren, daer neme ick v. acte samen te
getuijgen op, dat Jan Nuchelmans mich dat
loock daer op mijn hooft is slaende, waer over
wech gaende, en weet hij deponent neijt wat
voorders gepasseert is, dan alleene gesien te
hebben, dat Claes Hermans Lins int Horen ende Jan Wolffs sijnen swaeger Nelis Slangen waeren toevallende, nijet
weetende oft sij hem eenighe slagen hebben gegeven
oft nijet

Jacob Maes gerichsbode alhier verclaert dat
hij is op meij nacht lestleden versocht geworden
ter instantie van Claes Hermans, ende sulcx
door Jan Wolffs ende Henrick Frissen, gelijck die selve voor ons schepenen
hebben verclaert, alhier in detentie te houden den
persoon van Ercken Katachers, ende dat ter  
 
24
Boone 08
Boone 08
saecke van het krackeel prout informatien preparatoria latius
Henr: Schepers Jeuck Trijbels
Lenart Caris Jacob Maes

 
 
25
Boone 09
Boone 09
[Transcriptie ontvangen van Jan Hermens, 4 september 2006]

Naerdere informatie genomen
ter instantie van den momboir
des heeren over het krackeel op
meij dach lestleden geschiet tot
Grijsebrubben inde Boone in plene indicio opden 7e maij 1663

Henrick Vroomen bierwiert inde Boone
voorsz. oudt inde twintich jaeren verclaert
dat alsoo hij gewaerschout sijnde datter
eenich krackeel aenstaende was onder
die jongens alsdoen t'sijnen huijse int meijspeel
sijnde, ende oversulcx om sulcx voor te
coomen, vuijt den huijse gaende naer de
weijde alwaer t'voorsz. meijspeel was,
ende aldaer vindende Ercken Katachers
als causa movens wesende van t'voorsz.
krackeel, heeft die voorsz. deponent
tot hem Katachers geseijt, Ercken soo du
eenigh krackeel soecxs te maecken onder
de jongens, soo betael du dijn gelaech
en gaet wech, want ick en wil gheen
krackeel alhier gemaeckt hebben,
ende daer over die voorsz. Katachers hem
deponent verlaetende ende gaende naer de andere
jongens inde weijde sijnde, ende hij deponent
gewaer wordende dat het
krackeel avenserende, siende dat
Nelis Slangen ende Jan Nuchelmans
oock dijen aengaende waeren twistich,
is hij declarant oock tot die selve
gegaen ende heeft se van mallecanderen
ge-scheijden, seggende ende biddende
dat sij geen krackeel en wilden maecken,  
 
26
Boone 10
Boone 10
[Transcriptie: ontvangen van Jan Hermens, 4 september 2006]

want hij en wilden gheen krackeel gemaeckt
hebben in sijn gelaech, ende oversulcx
Nelis Slangen hem deponent is coomen
toevallen in sijn handt hebbende een
bloot mes, tot hem deponent seggende,
en du schelm du bis der gheene die
mich geslaegen heeft, ende hij deponent
den voorsz. Slangen bij den cop vattende
heeft den selven metten haer van sijne
hooft ter aerden getrocken, daer over
den voorsz. Slangen naer hem deponent
met den mes steeckende heeft hem
t'wers door sijn wambuis ofte rock gesteecken
gelijck ons schepenen oock gebleecken is,
habita lectura persistit et signanit
Henderick Vroomen 
 
27
Boone 11
Boone 11
[Voorlopige transcriptie 3 september 2006]

Informatie genomen
over het crackeel
geschyt inde Boone
over het meyspel 1663 
 
28
Bram Erkens
Bram Erkens
 
 
29
Bram Goessens
Bram Goessens
 
 
30
Brian Vaughn
Brian Vaughn
 
 
31
Cas Nijnens
Cas Nijnens
 
 
32
Catharina Crutsen
Catharina Crutsen
 
 
33
Cayleigh Estrada
Cayleigh Estrada
 
 
34
Chelaysiah
Chelaysiah
 
 
35
Cheniye
Cheniye
 
 
36
Chris Christiaans
Chris Christiaans
 
 
37
Christina Leigh Smith
Christina Leigh Smith
 
 
38
Claudia Rep
Claudia Rep
 
 
39
Claudia Schot
Claudia Schot
 
 
40
Clim Hermans
Clim Hermans
 
 
41
Collin Koevoets
Collin Koevoets
 
 
42
David
David
 
 
43
David Weijers
David Weijers
 
 
44
Demi Weijers
Demi Weijers
 
 
45
Devin
Devin
 
 
46
Diana Hundscheid
Diana Hundscheid
 
 
47
Ed van Betuw
Ed van Betuw
 
 
48
Els Eijssen
Els Eijssen
 
 
49
Emiel Bosch
Emiel Bosch
 
 
50
Emma Kusters
Emma Kusters
 
 

    1 2 3 4 5 ... Volgende»